top of page

เครื่องทำน้ำอ่อน (WATER SOFTENER)

เครื่องทำน้ำอ่อน หรือ เครื่องผลิตน้ำอ่อน (Water Softener) น้ำอ่อน คือ น้ำที่ผ่านการกำจัด ความกระด้าง เช่น แคลเซียม และ แมกนีเซียม ที่อยู่ในน้ำออกไป น้ำที่มีความกระด้างสูงจะทำให้เกิด ตะกรัน (Scale) ได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ในการกำจัดสารที่ทำให้เกิดความกระด้างออกไป


เครื่องทำน้ำอ่อน หรือ เครื่องผลิตน้ำอ่อน (Water Softener) จึงมีหน้าที่กรองความกระด้าง (Hardness) ที่อยู่ในน้ำ เช่น แโดยผ่านกระบวนแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange)ขั้นตอนการทำงานของเครื่องผลิตน้ำอ่อน (Water Softener)

ขั้นตอนการผลิตน้ำอ่อน หรือ น้ำซอฟท์ (Soft Water) โดยทั่วไปจะ มี 4 ขั้นตอน คือ การกรอง (Service), การล้างกลับ (Backwash), การฟื้นฟูสภาพ (Regeneration) และ การล้าง (Rinse)


1. ขั้นตอนที่ 1 : การกรอง (Service)

ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำน้ำ มาทำการกรองความกระด้าง (Hardness) ออกไป โดย นำน้ำมาผ่านเรซิ่น (Resin) เพื่อให้ แคลเซียม และแมกนีเซียมที่ละลายอยู่ในน้ำ ทำการแลกเปลี่ยนประจุกับเรซิ่น น้ำที่ออกจากเครื่องผลิตน้ำอ่อน (Water Softener) จะมีความกระด้างต่ำ สามารถนำไปใช้งานต่อได้


การกรองจะทำงานไปจนถึงจุดที่ เรซิ่น เริ่มไม่สามารถแลกเปลี่ยนประจุได้อีกต่อไป


2. ขั้นตอนที่ 2 : การล้างกลับ (Backwash)

เมื่อระบบทำงานไปได้ซักระยะหนึ่ง เม็ดเรซิ่น (Resin) จะสกปรกจากสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ ดังนั้น จึงต้องมีการล้างกลับด้วยน้ำสะอาด เพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับเม็ด เรซิ่นออกไป


การล้างกลับคือการนำน้ำสูบจ่ายเข้าไปทางด้านล่างของถังกรอง เพื่อให้สิ่งสกปรก หลุดออกไป น้ำทิ้งจะถูกปล่อยออกทางด้านบนของถัง3. ขั้นตอนที่ 3 : การฟื้นฟู (Regeneration) เมื่อระบบทำการกรองความกระด้าง (Hardness) ของน้ำโดยการแลกเปลี่ยนประจุกับเรซิ่น ไปซักระยะหนึ่ง เรซิ่นจะไ่ม่สามารถแลกเปลี่ยนประจุกับน้ำได้อีกต่อไป ดังนั้น ต้องมีการฟื้นฟู (Regeneration) เรซิ่นด้วย สารละลายเกลือเข้มข้น การทำการฟื้นฟู (Regeneration) ระบบจะทำการสูบจ่ายน้ำเกลือเข้มข้น (Concentrate Brine) เข้าไปให้ท่วมเม็ดเรซิ่น เพื่อให้ เริซิ่นสามรถแลกเปลี่ยนประจุได้เหมือนเดิม

4. ขั้นตอนที่ 4 : การล้าง (Rinse)

หลังจากทำการฟื้นฟูเรซิ่นด้วย สารละลายเกลือเข้มข้นแล้ว ต้องทำการล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อชะล้างเกลืออกไปจากถังกรอง การล้าง (Rinse) จะใช้น้ำสะอาดไหลผ่านเรซิ่น จนกระทั่งเกลือถูกกำจัดออกไปจากถังกรองจนหมด ก่อนทำการกรอง (Service) อีกทีหนึ่ง


Comments


bottom of page