top of page

รับบริการ เปลี่ยนสารกรอง, เติมสารกรอง ในถังกรอง ทุกประเภท ดังนี้
- สารกรองทราย (Sand Filter Media)
- สารกรองคาร์บอน (Carbon Filter Media)

- สารกรองเรซิ่น (Resin Filter)

- สารกรองแอนทราไซ์ท์  (Antrachite)

 

การทำงานของเราจะครอบคลุมการทำงานดังนี้
1. นำสารกรองเก่าออกจากถังกรอง

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ภายในถัง (เช่น Filter Nozzle, ระบบก้างปลา) และทำความสะอาดภายในถัง

3. นำสารกรองเข้าไปเรียงใหม่ในถัง (ทางเราจะออกแบบการเรียงสารกรอง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด)
4. ทดสอบเดินเครื่อง และตรวจสอบคุณภาพน้ำ จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ
5. ทำ Report เพื่อแสดงให้เห็นว่า ถังกรองสามารถใช้งานได้  และคุณภาพน้ำที่ผานถังกรองมีค่าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

Replacement of Filter media ( Sand, Activated Carbon, Antracite, Resin, etc)

    bottom of page