top of page

น้ำยาล้างไส้กรอง Membrane ประเภทด่าง RO 103

RO 103 เป็นสารเคมี ที่เหมาะสมสำหรับการล้างทำความสะอาดสารประเภท อินทรีย์ ออกจากเนื้อเยื่อ Membrane โดยไที่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อ Membrane ทำให้อายุการใช้งานของ Membrane ยาวนานขึ้น

RO 103 1 แกลลอน บรรจุ 25 กิโลกรัม

RO103 Alkaline Cleaning for Membrane

    bottom of page