การประปาส่วนภูมิภาค จ. ลำปาง

Provincial Waterworks Authority

ระบบผลิตน้ำประปา

Project Specifications

7,200 m³ / day

City Water RO Plant

Project Gallery

1/1