ระบบประปา จ. มหาสารคราม

Provincial Waterworks Authority

การประปาส่วนภูมิภาค

Project Specifications

7,200 m³ / day

City Water RO Plant

Project Gallery

ระบบประปา
1/1