ระบบประปา จ. อุดรธานี

Provincial Waterworks Authority

การประปาส่วนภูมิภาค

Project Specifications

7,200 m³ / day

City Water RO Plant

Project Gallery

ระบบผลิตน้ำประปา
1/1