ระบบประปา อ.บางพระ จ.ชลบุรี

Provincial Waterworks Authority

การประปาส่วนภูมิภาค

Project Specifications

7,200 m³ / day

City Water RO Plant

Project Gallery

1/1