ระบบประปา อ.ป่าตัน จ.เชียงใหม่

Provincial Waterworks Authority

การประปาส่วนภูมิภาค

Project Specifications

City Water RO Plant

Project Gallery

1/1