top of page

ระบบ Electrodeionization คือระบบที่ผสมผสานระหว่างหลักการแลกเปลี่ยนไออนด้วยเรซิ่นและ แยกไอออนด้วยไฟฟ้า ซึ่งระบบ EDI นี้ ได้ถูกใช้งานอย่างหลากหลายทั่วโลก ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตยาและเครื่องสำอาง  การผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิก โรงไฟฟ้า และน้ำใช้ในห้องทดลอง 

 

ซึ่งจุดเด่นของระบบนี้คือ

1. คุณภาพของน้ำ Deionization ที่ได้ จะมีค่าคงที่ แตกต่างจากการผลิตด้วยระบบ Mix-Bed

2. ไม่ต้องใช้ สารเคมีเพื่อทำการฟื้นฟู สภาพ เรซิ่นด้วย

3. เนื่องจากไม่ต้องทำการฟื้นฟูสภาพ เรซิ่น ระบบจึงสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

4. ติดตั้งง่าย และใช้งานง่าย เนื่องจากระบบเป็นอัตโนมัติทั้งหมด

5. ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย

 

อย่างไรก็ตาม น้ำที่จะนำมาผ่านกระบวนการ Eletrodeionization นั้น ต้องเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการ RO มาแล้ว ดังนั้น  การตั้งตั้งทั้ง RO/EDI ไปพร้อมๆ กันจะ ทำให้คุณภาพน้ำที่ได้มีคุณภาพสูง และสามารถดึกศักยภาพสูงสุดของระบบ EDI ได้ ซึ่ง แพคเกจ RO/EDI นั้นถูกนำไปใช้ในหลายหลายอุตสาหกรรม ที่ต้องการน้ำที่มีคุณภาพสูง

 

Electrodeionization System (EDI)

  • ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มหรือ ปรึกษาปัญหาการออกแบบ
    Email : info@ttytech.com

    Tel: 0868919868

bottom of page